Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Lenker

Lenker

(Send meg gjerne tips on lenker som kan være nyttige for flere)


OFFENTLIG:

Ung.no. Hjemmeside i regi av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet som blant annet handler om tvangsekteskap. Se kolonnen på høyre side

Barnebortføring.no er en hjemmeside under Justisdepartementet med informasjon vedrørende barnebortføring.

Departementene. Klikk her for å se generell info om hjelpeapparatet, adresser til utenriksstasjoner og hva som skjer fra myndighetenes side når det gjelder tvangsekteskap.

Oslo kommune har en hjemmeside om sitt arbeid mot tvangsekteskap

Politiet. Presenterer seg selv på nett. Nødnummer: 112

Utlendingsdirektoratet. Les om regelverket på utlendingsfeltet på UDI sine hjemmesider

Utlendingsnemnda er klageorganet til UDI. Saker UDI avslår oversendes UNE for endelig avgjørelse der.


FRIVILLIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

Amnesty. På hjemmesidene til Amnesty International Norge finner du mye bakgrunnsstoff om land hvor æresrelatert vold skjer. Hjemme-siden har også spesialrapporter, artikler og annet av stor interesse og med stor grad av troverdighet.

Bokollektivet er et tilbud til minoritetskvinner som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap enten før eller etter inngått ekteskap. Målgruppen er kvinner som trenger mer oppfølging og over noe lengre tid enn det krisesenteret normalt er ment å skulle tilby. Bokollektivet har 5 plasser.

Telefon: +47 22 48 03 80 E-post:
kontakt@bokollektivet.no


Follo krisesenter, i nærheten av Oslo, har lang og god erfaring på temaet æresrelatert vold. Tlf 64 97 23 00.

Human Rights Service (HRS) er en partipolitisk uavhengig tenketank som blant tar opp temaene tvangsekteskap og æresrelatert vold. Nettsidene deres har et nyhetsarkiv med hendelser på dette feltet fra hele Europa, i tillegg til at viktige debatter startes, følges opp og dokumenteres på nettsiden. HRS har gjort utredninger, statistikk og analyse, undersøkelser og rapporter som er tilgjengelige på nettsidene deres. Se også anbefalt litteratur.Uunværlig side for alle som er opptatt av dette temaet.

Informasjonstelefonen om tvangsekteskap drives i regi av Oslo Røde Kors. De har telefonnummer: 815 55 201 og e-post info.tvangsekteskap@redcross.no. Informasjonstelefonen har lang erfaring i å bistå enkeltpersoner, i samarbeid med myndighetene når det er nødvendig.

Krisesentersekretariatet. Organiserer en rekke krisesentre i Norge. Oversikt over sentrene på hjemmesiden.

Norsk krisesenterforbund organiserer en rekke krisesentre i Norge. God hjemmeside!

MiRA-Senteret sier om seg selv: "MiRA-Senteret vil at det norske samfunnet skal se og bli oppmerksom på innvandrer- og flyktningkvinner, og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Vi vil at kvinnene skal synliggjøres i samfunnet, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historie, erfaring og ressurser".

Oslo krisesenter, hvis du bor i hovedstaden og trenger et sted å dra til. Telefon 22 48 03 80. Har også tilbud for kvinner utsatt for tvangsekteskap.

Organisation of womens freedom in Iraq er hjemmesiden til en irakisk menneske-rettighetsorganisasjon med egen avdeling i Norge. Organisasjonen jobber aktivt mot alle typer æresrelatert vold. Følg linken "contact us" for å finne kontaktpersoner i Norge og andre europeiske land. Organisasjonen gir bistand til enkeltpersoner, samtidig som de arbeider mot æreskriminalitet på et mer generelt nivå.

Rogalandsprosjektet, driver forebyggende arbeid mot tvangsekteskap med utgangspunkt i Stavanger.

Romerike krisesenter, ikke langt fra Oslo, har også kompetanse på tvangsekteskap. Tlf 63 81 41 78

Selvhjelp for flyktninger og innvandrere
(SEIF) har kontorer i flere norske byer, og gir bistand til personer utsatt for blant annet kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
UTLANDET

Foreign & commonwealth office. Dette er et samarbeid mellom politiet, andre myndigheter og frivillige organisasjoner. Forced marriage unit driver både forebyggende og operativ virksomhet, og har en hjemmeside med mye praktisk informasjon, både til hjelpeapparat og de som trenger hjelp.

Human Rights Commission of Pakistan er en frivillig og uavhengig pakistansk menneskerettighetsorganisasjon. Styreleder for organisasjonen er den kjente høyeste-rettsadvokaten Asma Jahangir. Organisasjonen følger situasjonen for menneskerettigheter i Pakistan, med særlig vekt på situasjonen for kvinner og barn. God side med mye dokumentasjon.

Organisation of womens freedom in Iraq er hjemmesiden til en irakisk menneske-rettighetsorganisasjon med egen avdeling i Norge og andre skandinaviske land.

Utlendingsmyndighetene i Danmark. Her kan du lese om regelverk og praksis i forhold til tvangsekteskap og familieinnvandring. De har også en søkbar database hvor avgjørelser og regelverk kan søkes opp på dette og andre temaer

Svenskbasert
network against honourrelated violence

Gløm aldrig Pela och Fadime. Svensk side om to æresdrap i Sverige. Sakene har hatt stor betydning, både politisk og for forståelsen av denne typen saker. De to jentene døde med andre ord ikke forgjeves.

International
campaign against honour killings. Velg språk øverst i hjørnet.

Ungdomsstyrelsen i Sverige med
egen utdannelse om æresrelatert vold.

The
global campaign against killing and stoning women

Våld och förtryck i hederens namn. Den
svenske regjeringens hjemmeside om æresrelatert vold.

TRIS (Tjeiers rett i samhellet) "..är en organisation som ansluter sig till idén om universella mänskliga rättigheter, lika för alla oavsett kön, klass, religion, etnicitet, kulturell tillhörighet, politisk ideologi och sexuell läggning. I organisationen arbetar vi för en fri debatt, ett fritt flöde av information och fri forskning om de strukturer och mekanismer som leder till förtryck av människor".

Den svenske siden heder.nu er
en svensk informasjonsside, særlig rettet inn på homofile og lesbiskes problemer i forhold til æresrelatert vold. De tar også i mot henvendelser om konkrete saker. De sier om seg selv:
"Denna hemsida är skapad av RFSL Rådgivningen Skåne. Syftet med hemsidan är att ge information, kunskap och stöd till dig som är ung hbt-person och är utsatt för hedersrelaterat våld. Projektet finansieras av Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län".

Det
svenske skoleverkets hjemmeside om æresrelatert vold.

Rapport fra Länsstyrelsen i Östergötland til regjeringen, 2004,
om behovet for tiltak mot æresrelatert vold

Offentlig, svensk ressursside om æresrelatert vold i regi av
Länsstyrelsen Östergötland. Siden er beregnet på offentlig ansatte som møter problemet med æresrelatert vold

Institutet mot hädersfortryck er en svensk organisasjon / NGO, som blant annet har en veldig god hjemmeside på temaet æresrelatert vold. Siden er skrevet av personer med lang erfaring med konkrete hjelpetiltak overfor personer utsatt for ulike typer æreskriminalitet.

RESSURSER

Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR) innholder informasjon om kurdernes historie samt nyttig bakgrunnsinformasjon.

Landinfo. Hjemmesidene til Landinfo inneholder mye informasjon om de landene hvor æresrelatert vold er et problem. Familie - og ekteskapsspørsmål er ikke alltid viet mye plass i rapportene, men de gir allikevel meget nyttig bakgrunnsinformasjon.

Lovdata er en gratis database hvor du finner lover forskrifter og andre rettskilder. Lovdata har også en betalingstjeneste med et bredere spekter av tjenester for de som trenger det.

Norge.no. Det meste av offentlige instanser i Norge.

Rettsdata er en rettskildebase for abonnement. I tillegg til rettskildene kan du her abonnere på bruk av en søkbar database med kommentarutgaver til de aller fleste lovene. Sammen med Lovdata er denne basen uunværlig for jurister.
Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden